אוקלהומה גירושין חוקים

אוקלהומה גירושין חוקים

אוקלהומה גירושין חוקים

דרישות מגורים ואיפה תיק:

העותרת או המשיב בתביעה לגירושים או לביטול נישואין היו חייבים להיות בתושב בפועל, בתום לב, של המדינה, למשך שישה) 6 (חודשים שקדמו להגשת העתירה. ניתן להגיש תביעה לגירושים או לביטול נישואין במחוז שבו היה העותר תושב שלושים (30) ימים שקדמו להגשת העתירה או במחוז שבו נמצא המשיב; בתנאי, ניתן להקצות את הפעולה למשפט בכל מחוז בתוך המחוז השיפוטי על ידי השופט הראשי של המחוז.

[על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיפים 102 ו -103]

קווים משפטיים לגירושין:

בית המשפט המחוזי רשאי לתת גירושין מכל אחת מהסיבות הבאות:

 • נטישה לשנה אחת (1).
 • ניאוף
 • אֵין אוֹנוּת
 • כאשר האישה בזמן נישואיה, היה בהריון על ידי אחר מאשר בעלה.
 • אכזריות קיצונית.
 • חוזה מזויף.
 • אי התאמה
 • שיכורים.
 • הזנחה חמורה של חובה.
 • כליאתו של הצד האחר במדינה או במוסד עונשין פדרלי, העונש על עבירה זו, לביצוע עבירה בעת הגשת העתירה.
 • רכש של צו גירושין סופי ללא מדינה זו על ידי בעל או אישה אשר אינו במצב זה לשחרר את הצד השני מחובות הנישואין.
 • אי שפיות לתקופה של 5 (5) שנים. שום גירושין לא יינתנו בגלל טירוף עד לאחר בדיקה יסודית של אדם מטורף על ידי שלושה רופאים, שאחד מהם יהיה מפקח על בית החולים או על בית הבראה עבור המטורפים, שבו הנאשם המטורף מוגבל, ושני האחרים רופאים אשר ימונו על ידי בית המשפט שלפניו תלויות ועומדות התובענה, יסכימו שני רופאים כאמור כי אדם מטורף שכזה, בעת הגשת העתירה בהליך הגירושין, יש תחזיות גרועות להחלמה; ובלבד שלא יינתנו כל גירושין על קרקע זו לכל אדם שבעלה או אשתו הוא אסיר של מוסד ממלכתי בכל מדינה אחרת מלבד מדינת אוקלהומה, אלא אם כן המבקש על גירושין כאמור היה תושב של מדינת אוקלהומה לפחות 5 (5) שנים לפני תחילת הפעולה; ובנוסף לכך, כי צו שניתן על הקרקע לא ישחרר את הצד המצליח מתרומתו לתמיכת הנתבע ותחזוקתו.

  [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיף 103]

  הפרדה חוקית:

  תובא פעולה להפרדה משפטית במדינה שבה צד זה הוא תושב בעת הגשת העתירה. האישה או הבעל עשויים לקבל מזונות מן האחר ללא גירושין, בתובענה שהובאה לשם כך בבית המשפט המחוזי, בעד כל אחד מהגורמים שניתן להעניק בגירושין.

  [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיפים 103 ו -129]

  נישואין לאחר גירושין:

  זה יהיה בלתי חוקי עבור כל צד לתביעה לגירושין אשר בעלה לשעבר או אשתו חיה להתחתן במדינה זו אדם אחר מאשר בן הזוג הגרוש בתוך שישה (6) חודשים מיום צו הגירושין שניתנו במדינה זו. [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיף 123]

  תהליכי גירושין פשוטים או מיוחדים:

  בתובענה לגירושין בה מעורבים ילדים קטינים, לא יוציא בית המשפט צו סופי על כך לפחות תשעים (90) ימים מיום הגשת העתירה, אשר ניתן לערער על תשעים (90) ימים על ידי בית המשפט הסיבה המוצגת וללא התנגדות מצד אחד הצדדים. [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיף 107.1]

  התיווך או דרישות ההרכבה:

  בכל פעולות גירושין, תחזוקה נפרדת, אפוטרופסות, אבהות, משמורת או ביקור, לרבות שינויים או אכיפות של צו בית משפט קודם, שבו מעורבת עניינו של ילד מתחת לגיל שמונה עשרה (18), רשאי בית המשפט לדרוש את כל המבוגרים הצדדים להשתתף בתוכנית חינוכית הנוגעת, לפי הצורך, להשפעה של הורות נפרדת ושל הורות משותפת על ילדים, ההשלכות על ביקורים ועל ניהול סכסוכים, על פיתוח ילדים, על אחריות כלכלית נפרדת לילדים ועל הוראה אחרת, כפי שיידרש על ידי בית המשפט.

  התוכנית תהיה חינוכית בטבע ולא מיועדת לטיפול פרטני. בית המשפט רשאי לדרוש שבתקופת ההמתנה של תשעים יום ישתתפו הצדדים וישלימו תוכנית חינוכית שנקבעה בסעיף 107.2 לתואר זה. חריגים מפורטים בסעיף ב '. [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיפים 107.1 ו-107.2]

  הפצה רכוש:

  אוקלהומה היא מדינה הפצה שוויונית. בית המשפט יכנס לצו בדבר אישורו של כל אחד מבני הזוג על הרכוש שבבעלותו לפני הנישואין ועל אי-פינוי הרכוש שנרכש לאחר הנישואין על-ידו או בזכותה. לגבי רכוש כאמור, בין אם ממשי או אישי, אשר נרכש על ידי הצדדים במשותף במהלך נישואיהם, בין אם הבעלות על שניהם או שניהם, יהיה בית המשפט, בכפוף לחוזה תקף בין הנישואין בכתב, לבצע חלוקה כאמור בין הצדדים, כפי שייראו צודקים וסבירים, על ידי חלוקה של הנכס בעין, או על ידי קביעת אותו בנפרד לאחד הצדדים, ודורשים מן הצד האחר לשלם סכום שהיה ראוי וראוי לבצע חלוקה הוגנת וצודקת.

  [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיף 121]

  אלמוניות / תחזוקה / תמיכה ארצית:

  כל בן זוג רשאי להתיר מזונות כאלה מתוך רכוש אמיתי ואישי של האחר, כפי שבית המשפט יחשוב על כך, בהתחשב בערכו של רכוש זה בעת הגירושים. מזונות יכולים להיות מותרים על ידי רכוש אמיתי או אישי, או שניהם, או בצורה של שיפוט כסף, לתשלום ברוטו או בתשלומים, כפי שימצא בית המשפט צודק ושוויוני. כמו כן, ייתן בית המשפט בצו הגירושין, כי עם פטירתו או נשיאתו מחדש של המקבל, תשלומי התשלומים, אם טרם צברו, יסתיימו.

  העיסוק הוולונטרי של בן זוג לשעבר עם חבר במין הנגדי יהיה בסיס לשינוי הוראות פסק דין סופי או צו מזונות כתמיכה. הוראות כל צו גירושין הנוגע לתשלום מזונות כתמיכה עשוי להשתנות בהתאם להוכחת נסיבות משתנות הנוגעות לצורך בתמיכה או ביכולת לתמוך שהן מהותיות ומתמשכות כדי להפוך את תנאי הצו בלתי סבירים לכל צד . [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיפים 121 ו -134]

  שם בן - הזוג:

  כאשר ניתנת גירושין, האישה תוחזר לבתה או לשמה הקודם אם תרצה. [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיף 121]

  משמורת על ילד:

  בית המשפט רשאי להעניק את הטיפול, המשמורת והבקרה של הילד להורה או להורים במשותף. בהענקת משמורת על ילד קטין לא נשוי או במינוי אפוטרופוס כללי לילד האמור, ישקול בית המשפט את מה שנראה כטוב את טובתו הגופנית והנפשית והמוסרית של הילד.

  כאשר מעניקים משמורת על אחד ההורים, בית המשפט:

  • יש לקחת בחשבון, בין שאר העובדות, איזה הורה עשוי יותר לאפשר לילד או לילדים מגע מתמיד ומתמשך עם ההורה הלא-אוסטרודיאלי.
  • לא יעדיף הורה כמשגיח על הילד בגלל המגדר של אותו הורה.

  [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיפים 109 ו -112]

  מזונות ילדים:

  אלא שבמקרים בהם הצדדים שיוצגו על ידי עורכי הדין הסכימו למנגנון אחר, תהיה חזקה ניתנת לסתירה בכל הליך שיפוטי או מינהלי על מתן תמיכת הילד, כי סכום הפסק שייגרם כתוצאה מיישום האמור להלן אוקלומה תמיכה הילד הנחיות הוא הסכום הנכון של הילד תמיכה להיות מוענק. בית המשפט המחוזי או המינהלי רשאי לסטות מכמות תמיכת הילדים המצוינת על-פי הנחיות התמיכה בילדים, אם סכום התמיכה שהוזכר הוא בלתי צודק, לא הוגן, בלתי סביר או בלתי הולם בנסיבות העניין, או לא לטובת הילד.

  כל צו המספק תמיכה של ילד קטין או שינוי של צו כאמור, בין אם ניתן על ידי בית משפט מחוזי או בית משפט מינהלי, יכלול הוראה הקצאת הכנסה מיידית. [על פי חוק אוקלהומה; כותרת 43, סעיפים 115 ו -118]

  No Replies to "אוקלהומה גירושין חוקים"

   Leave a reply

   Your email address will not be published.

   − 6 = 3